G-Q8EJJ9Q88W.
top of page

חדריי מולטימדיה בית ספר "און"

חדר רך - חדר מכיל  - את כל השונויות ההבדלים המגזרים הדתות תחומי היצירה והדעת וכן ההפרעות והליקויים.

חדר מארח - תלמידים, הורים, סטודנטים, אנשי צוות, ביקורים מכל העולם.

בחדר נערך חיפוש פוטנציאלים של כל תלמיד ותלמיד בתחומי המולטימדיה ופיתוחם

מרמה נמוכה מאוד ועד גבוהה כשהשיא הגעה לשילוב באוכלוסיה דרך לימוד מקצוע.

סרט על המגמה- שיקום  - מתוך טקס של פרס רקנאטי ליוזמות חינוכיות.

 

 

 

 

 

פיתוח יכולות לימודיות, דרך יצירתית , טכנולוגיה, דרכים לפתרון בעיות , פיתוח אינטליגנציה רגשית

דרך עבודה קבוצתית, לימוד על אחריות, יוזמה ותושייה.

החדר עוסק בתקשורת פנימה והחוצה : בתחילה נושאי העבודה אישים. לאחר מכן העבודה בזוגות לתקשורת ואז בצוות כקבוצה פעילה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כללי החדר :

                 בחירה  - כל תלמיד בוחר  אילו תוכנות ילמד ובאיזה נושא יבחר וזאת מתוך מגוון רב של תחומים.                                                  (הגברה, עיבוד תמונה, וידאו, עריכת סאונד, הקלטות, צילום, קולנוע, תוכנות יצירה,מוזיקה) 

                               שייכות - דרך הבחירה והאחריות האישית נוצרת שייכות ואכפתיות למגמה ולבית הספר.                  

                               רצון אישי - מתחזק ומתבהר דרך הבחירות שהתלמיד עורך.                                                          

                               יצירתיות - חיזוק היצירתיות והחיבור לעצמם דרך נושאי עבודה אישיים.                                           

                               עצמאות - הפעלת מערכת שמירה על ציוד יקר,  בחירה אישית, מלמדים אחרים.                              

                                               אחריות אישית  של התלמידים  על ציוד המגמה.( ניקיון, תחזוקה, זהירות)                        

                              עבודת צוות – של התלמידים הן בעבודה במערכת ההגברה והן ובכיתה.                                          

                              נתינה – הן למוסד ולתלמידים דרך הגברה של הפסקות ואירועים, ודרך עזרה ולימוד תלמידים אחרים.

 יצירה - הבעה - ביטוי - תקשורת - נושא קבוצתי  :

אמירה חברתית קבוצתית - אני יכול :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

זהירות בדרכים - אל תחסום אותי :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אמירה יצירתית במפגש של אוכלוסיות חלשות - בית ספר "און" +קרית חינוך עירוני ז יפו -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרויקט פייסבוק אינטרנטי - מולטי מיוחדים - https://www.facebook.com/multispecials/

 

 

bottom of page