G-Q8EJJ9Q88W.
top of page

כוכב הצפון החינוכי שלי.

 

הבסיס מהבית, הניגון הוא "מי האיש החפץ חיים" הערך שהוא מיצג עבורי הינו ראיית ובחירת הטוב.

הגישה הפרוגרסיבית או חנוך לנער על פי דרכו הינה הגישה בה עובדת בחינוך המיוחד. מקום בו מתקיימת סנגריה של אוכלוסיות ממגזרים ומישובים שונים בארץ.

יצירתיות - הפילוסוף הגרמני עמנואל קאנט טען שכדי ליצור אמנות צריך כלל, (אופן ביצוע), אך ייחודה של האמנות, בשונה מהמדע, שעליה להיות מקורית. האמנות היא מקורית כאשר היא באה לידי ביטוי בכלל אסתטי חדש.  מקורו של הכלל האסתטי החדש בכוח הדמיון של האמן. המקוריות, היצירתיות היא של יחידי סגולה. פיתוח היצירתיות דרך הדמיון הינה  תוך שימת דגש על מקוריות, הבעה עצמית, נבדלות בחשיבה היצירתית, אותנטיות. באופן מעשי מצאתי שדרך חשיבה יצירתיות דמיון וטכניקות עבודה, ניתן לתת לתלמידים כנפיים אותם חלקם ממשים גם לאחר סיום בית הספר.

חיבור בין תחומים - בספרו על הרוחני באומנות כותב ואסילי קנדינסקי:

"בדרך כלל הצבע הוא אפוא אמצעי להשפיע על הנפש השפעה ישירה. הצבע הוא הקליד, העין – הפטיש, והנפש היא הפסנתר על מיתריו הרבים" בארצנו וכמיקרוקוסמוס בבית הספר ובכיתה קיימת חשיבות גדולה לתקשורת ולשפה, הן פנימיות לזיהוי עצמי  והן חיצונית ליצירת תקשורת חברתית. בבית הספר  על החיבור להתקיים במקביל למקצועיות גם באופן אישי הן בכיתה והן בבית הספר לשם כך יש להכיר סוגי תקשורת שונות. תלמידים והצוות מגיעים ממגזרים שונים והם ברמות סוציואקונומיות שונות. הגישה הפונקציונאלית שלטת בבית הספר וקיימים שילוב ודיפרנסציה של תפקידים בהתאם לצרכים.

תקשורת - תיאוריות המולדות של חומסקי משנות השישים טוענת שתינוקות באים לעולם עם שפה מולדת. קיים מנגנון שמאפשר לרכוש את הכללים. הילד מחבר את הכללים למה שיש לו במוח אך מגיע עם ידע מוקדם לשפה. השפה נמצאת בתוכנו בגניום של האדם, מבנה על מופשט - במבנה עומק - המבנה המופשט של המבע. מבנה שטח - מתאר את המבע כפי שבוצע בפועל. בדיבור ובכתיבה. בעבודתי בחינוך המיוחד עם התלמידים עובדת על שלבים ראשונים של התפתחות השפה דרך האודיו - צליל , וויז'ואל - הסמלה. והחיבור ביניהם וזאת על מנת שיוכלו להשמיע את קולם ולהיות כחלק מהחברה. זהו ניסיון לשילובם בחברה כפרט נשמע למען הפחתת ההדרה אותה הם חווים בחיי היום יום.

התפר בין מבנה העומק למבנה השטח, יכולת ביטוי והבעה, השמעת קול, התמודדות עם קולנו אנו ונתינת כלים דרך צורות שונות של שפה כתקשורת למניעת אלימות ויצירת עתיד מיטבי בעזרת שימוש בדמיון ויציאה מנקודת מוצא אישית. דרך חיבור מדיות- לימוד נושא אחד על מגוון רחב של טכניקות תוך כדיי לימוד שילוב הטכניקות לאמירה אישית, כמולטימדיה.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page