G-Q8EJJ9Q88W.
top of page

יתרונות תחום המולטימדיה


עבודת צוות
במולטימדיה יש משהו שמאפשר קבוצה ושיח דרך העבודה היא שכל אחד תורם חלק ויחד יוצרים שלם. דוייץ ומורס מצאו כי תלמידים יכולים לחוות הצלחה ושדרך כלי המולטימדיה המורים יכולים לעזור לילדים לחבר את נקודות המבט הספציפיות שלהם ואת הדרכים להביע את עצמם לתכנית לימודים משותפת. ר.ג  " עוד נקודה שחשובה בתוך התחום הזה, שיש בו הרבה אפשרויות לעבודה צוות ולתקשורת בין התלמידים עצמם שבעצם בדרך כלל במסגרות של החינוך המיוחד יש הרבה עבודה פרטנית, מקדמים כל תלמיד באשר הוא יכול ועובדים עם המטפלים שלו. אבל פה יש משהו שמאפשר קבוצה ושיח בחברת שווים. איזו שהיא עבודה שכל אחד תורם בה חלק וביחד יוצרים איזה שלם אחד". אמנות כפרקטיקה סוציו-תרבותית מוערכת. למידה והתפתחות מבוססים על יחסים של תמיכה הדדית המאפשרים לילדים להתפתח הן כאינדיבידואלים והן כקבוצה. מה שמחזק את את החידושים שעשויים לצוץ בעקבות למידת עמיתים

התיאוריה הסוציו-תרבותית של ויגוצקי (Vygotsky, 1978)


 

הצטיינות והובלה של תלמידים


ש.ג " זה לא פרס ניחומים זה משהו שהם יכולים להתבלט בו ולהיות מובילים ". ויסיק (1996) מציין כי השימושים הקונבנציונאליים והיצירתיים של המולטימדיה וטכנולוגיה טובים ליצירת תחושה של מומחיות" לסטודנטים עם לקויות למידה ולקדם הערכה עצמית חיובית. מחקרים מאשרים כי טכנולוגיית המולטימדיה עושה לא רק לשפר את עמדות התלמידים והתנהגויות, זה משפר מיומנויות אקדמיות. רואו, דוייק, יאן ובוסיבר  (Rao & Dowrick & Yuen & Boisvert , 2009) מצאו במחקרם בחינוך המיוחד  הבדלים מובהקים סטטיסטית כאשר הושוו ציונים לאחר התערבות כלי המולטימדיה. בעיקר לתלמידים עם ציונים נמוכים יותר, נראה כי הפיקו תועלת מרובה יותר מן ההתערבות. בנוסף מחקרים אישרו שהתנסויות אמנותיות מובילות להתפתחות קוגניטיבית חיובית ומפתחות חשיבה ביקורתית ויצירתית כמו גם את יכולת פתרון הבעיות (Deasy, 2002). א.ב מתארת את תהליך הלימוד בשילוב אייפד לסטודנטים להוראה ". חלק לקחו ועשו עם האייפד ועם אפליקציות שיש ועם העריכה  וחיבור של מוזיקה

וזה המשגה גבוהה יותר של תהליכי חשיבה מטה קוגניטיביים של לחשוב על משהו."

   
 

רווחה נפשית, רגשית, איכות חיים

ניתן לראות כי התחום מחזק רווחה נפשית ורגשית ומשפר איכות חיים ש.ג " להיות בחדר הזה לעשות ולהביע את עצמך ליצור ולצאת עם תוצרים זה איכות חיים, זה הזמן הכי טוב שיש להם בחיים. ואנחנו צרכים להיות שותפים לזה "  האפשור הרגשי שהתחום מיצר " אתה יכול להוציא תכנים שהם מאוד קשים לך להוציא אותם בצורה של שיחה או משהוא מאוד ישיר." ר.ג " לבטא את עצמך ברמה הרגשית יותר עמוקה." א.ב. החוקרים רואו, דוייק, יאן ובוסיבר  (Rao & Dowrick & Yuen & Boisvert , 2009) הראו במחקרם בחינוך המיוחד תוצאות רגשיות טובות בהתנהגויות הכתיבה של תלמידים וכן מעורבות סטודנטים ומוטיבציה גבוהה. א.ב "רק אם הוא יתנסה בלעשות סרט והוא יבחר מוזיקה או שקט את תביני מה זה לא נעים ומה מבחינתו זה רווחה נפשית, אז זהו." א.ב 

ליליה 3
bottom of page